Проекти Общински програми - ДГ Теменуга
Меню Затваряне

Проекти Общински програми

Национални програми

• „Моята зелена мечта“ – създаване на зона за учене, отдих и игра в двора на ДГ „Теменуга“ по Национална кампания „Чиста околна среда – 2023 г.“ на тема: „Обичам природата – и аз участвам“ на МОСВ и ПУДООС.
• BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
• Вътрешноинституционални проекти за работа с деца от уязвими групи през учебната 2023/2024 година: „Аз съм днешното утре„; Клуб „Малките лъвчета”; Музикални игрички“.

• НП „Помощ за пенсиониране“;
• НП „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“;
• НП „Заедно за всяко дете“ 2022 година – Модул 2 – „Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст“.

• Европейска схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения;
• Европейска схема за предоставяне на мляко и млечни продукти в учебните заведени;
• Проект за подпомагане на физическото възпитание и спорт за 2021г.;
• НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“ за учебната 2020-2021 година;
• Програма за ежедневен престой на децата от детските заведения на открито „Четири годишни времена за здравето на нашите деца“ на община Бургас;
• Програма за здравословно хранене и физическа активност на община Бургас;
• Вътрешноинституционални проекти за работа с деца от уязвими групи: „ Индивидуализация и диференциация  в  обучението на деца – билингви” ; Клуб  „ Какъв искам да стана” ; ,, Фолклор на етносите. Ромски фолклор“ ; „ Във вълшебния свят на книгата“ .

• Проект BG05M2ОP001-3.001-0040 „Пълноценна подкрепа на предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение от община Бургас “, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. /Срок на проекта 27.07.2017г. – 20.01.2020г./;
• Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. / Продължителност на проекта 30 месеца/;
• Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове;
• Национална програна 2020 „УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО“ – Модул 3: „Обединени за качествено предучилищно образование”. /Срок на проекта учебната 2020/2021 година.

Общински програми:

• „Програма за реновиране на детски и спортни площадки в детски ясли, детски градини и училища в Община Бургас“ – по МОДУЛ 1 – „Детски ясли и детски градини – изграждане на нови и реконструкция на съществуващи детски площадки“;
• Прогрма на община Бургас за ежедневен престой на децата от детските заведения на открито „Четири годишни времена за здравето на нашите деца“;
• Общинска програма „Заедно ще се справим с забавления и игри у дома“.
• „Програма за реновиране на детски и спортни площадки в детски ясли, детски градини и училища в Община Бургас“ – по МОДУЛ 1 – „Детски ясли и детски градини – изграждане на нови и реконструкция на съществуващи детски площадки“