Проекти – ДГ Теменуга
Меню Затваряне

Проекти

• Проект BG05M2ОP001-3.001-0040 „Пълноценна подкрепа на предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение от община Бургас “, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. /Срок на проекта 27.07.2017г. – 20.01.2020г./;

• Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. / Продължителност на проекта 30 месеца/;

Обява: обява логопед
Бланка: бланка проект АПСПО

• Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове;

• Национална програна 2020 „УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО“ – Модул 3: „Обединени за качествено предучилищно образование”. /Срок на проекта учебната 2020/2021 година.

Общински програми:

• Прогрма на община Бургас за ежедневен престой на децата от детските заведения на открито „Четири годишни времена за здравето на нашите деца“;
• Общинска програма „Заедно ще се справим с забавления и игри у дома“.